ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KNOWLEDGE INSIGHT B.V. 

VERSIE: Januari 2023 

 1. Algemene bepalingen 
 1. Definities 
 1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. wordt verstaan onder: 
Bestelling/Opdracht” Een verzoek van Klant aan Knowledge Insight tot het doen leveren van Producten en/of Diensten;  
Diensten” Alle (ICT-)diensten, een en ander in de ruimste zin des woords, die door Knowledge Insight ten behoeve van de klant worden verricht; 
 “Klant” Een wederpartij onder een Overeenkomst; 
Overeenkomst” een (raam)overeenkomst en/of (daaruit voortvloeiende) overeenkomsten tussen Knowledge Insight en Klant met betrekking tot (i) de verkoop en levering van Producten en/of (ii) het verrichten van Diensten; 
Producten” alle (elektronische) producten, een en ander in de ruimste zin des woords, die door Knowledge Insight aan Klant worden verkocht en/of (kosteloos) ter beschikking worden gesteld, en 
Knowledge Insight”  Knowledge Insight BV gevestigd en kantoorhoudend te Boxtel, aan Roond 22, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80926673, hierna aangeduid als “de Dienstverlener”. 
FlowInsight” FlowInsight is een handelsnaam van Knowledge Insight Holding BV. 

1.2. Per hoofdstuk in deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. kunnen aparte (al dan niet aanvullende c.q. afwijkende) definities gelden, welke per hoofdstuk apart zijn omschreven. 

1.3. Naam-, voornaam-, en werkwoorden in enkelvoud en vice versa in de definities, worden geacht het meervoud dan wel het enkelvoud in te sluiten voor zover de context dat vereist. 

 1. Toepasselijkheid & gelding 

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Knowledge Insight rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Klant verkoopt en levert en/of verstrekt, ook indien deze Producten en/of Diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Klant wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Wanneer naast deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zijn in geval van tegenstrijdige voorwaarden de specifieke voorwaarden van toepassing. 

2.5. Indien en voor zover Knowledge Insight producten of diensten van derden aan Klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Knowledge Insight en Klant met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Knowledge Insight aan klant is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Klant geen beroep toe op een nalaten van Knowledge Insight om te voldoen aan voornoemde verplichting indien Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW. 

2.6. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en Knowledge Insight om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene leveringsvoorwaarden. 

2.7. Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is verklaard of vernietigd wordt, blijvende overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Knowledge Insight en Klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

2.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5, geldt in geval van tegenstrijdigheid van tussen partijen gemaakte afspraken hetgeen is bepaald in deze algemene leveringsvoorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk en onder verwijzing naar deze voorwaarden daarvan afgeweken zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit hoofdstukken van deze algemene leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in een eerder hoofdstuk, tenzij uitdrukkelijk daarvan is afgeweken. 

2.9. Afhankelijk van de aard, het doel en uitvoering van de Overeenkomst, zijn één of meer hoofdstukken van deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. van toepassing. 

 1. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Knowledge Insight zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Kennelijke vergissingen, druk- en/of zetfouten in aanbiedingen en andere uitingen van Knowledge Insight binden haar niet. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Knowledge Insight verstrekte gegevens waarop Knowledge Insight haar aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten. 

3.2. Knowledge Insight is nimmer verplicht Bestellingen van Klant te aanvaarden en/of uit te voeren. 

3.3. Alle offertes worden gedurende één (1) maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt. 

3.4. Een Overeenkomst tussen Knowledge Insight en Klant komt tot stand op het moment dat Knowledge Insight de Bestelling van Klant aanvaardt, al dan niet door feitelijke uitvoering van de Bestelling door Knowledge Insight. 

 1. Prijs & tarieven 

4.1. De door Knowledge Insight gehanteerde prijzen, tarieven en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Knowledge Insight en Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.2. De door Knowledge Insight gehanteerde prijzen zijn in de euro valuta en exclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij door Knowledge Insight expliciet anders wordt aangegeven. Klant dient in euro’s te betalen. 

4.3. Aan een door Knowledge Insight afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Klant aan Knowledge Insight kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Knowledge Insight te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

4.4. Knowledge Insight heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering van Producten en/of Diensten te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven en/of de grondstoffen en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd en/of verhoging van de omzetbelasting en/of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en/of loonsverhogingen. 

4.5. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Knowledge Insight op basis van artikel 4.4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Klant gerechtigd binnen acht (8) dagen na bedoelde kennisgeving van Knowledge Insight ter zake de prijswijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum. 

4.6. Bij een periodieke betalingsverplichting van Klant, mag Knowledge Insight, schriftelijk en conform de in de Overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aanpassen op de in de Overeenkomst genoemde termijn. Voorziet de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven, dan mag Knowledge Insight schriftelijk en met inachtneming van een termijn van ten minste twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aanpassen. Indien Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. 

4.7. Partijen leggen in de Overeenkomst de datum of data vast waarop Knowledge Insight de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

4.8. Met betrekking tot de door Knowledge Insight verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Knowledge Insight volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs. 

 1. Betaling 

5.1. Klant dient alle facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Knowledge Insight is gerechtigd aan Klant tussentijds en/of per deellevering een factuur te sturen. 

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Knowledge Insight gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% per kalendermaand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

5.3. Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Klant. 

5.4. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Knowledge Insight de vordering uit handen geven, in welk geval Klant tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Knowledge Insight moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Klant bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste € 2.500,00 van de vordering, 10% over de volgende € 2.500,00 van de vordering, 5% over de volgende € 5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende € 190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van € 6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan € 40,00. 

5.5. Klant is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Knowledge Insight te verrekenen met schulden aan Knowledge Insight. 

5.6. Indien Klant het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren uiterlijk voor het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan Knowledge Insight mee te delen. Het uiten van bezwaren door Klant schort evenwel de betalingsverplichting van Klant niet op. 

5.7. Knowledge Insight is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de Overeenkomst geeft of met de nakoming van de Overeenkomst voortgaat, naar haar oordeel voldoende zekerheid – bijvoorbeeld een aanbetaling of bankgarantie – voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Klant te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Weigering van Klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Knowledge Insight het recht haar prestatie op te schorten of de Overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Knowledge Insight op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Indien en zodra Klant de kredietlimiet gesteld door de kredietverzekeraar van Knowledge Insight overschrijdt, danwel de dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van Klant, heeft Knowledge Insight het recht de Overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van Knowledge Insight op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat Klant niet uit haar verplichting de tot de datum van ontbinding geleverde Producten en/of Diensten te betalen. 

 1. Duur van de overeenkomst 

6.1. Indien en voor zover de Overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. 

6.2. De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij Klant of Knowledge Insight de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. 

 1. Eigendomsvoorbehoud 

7.1. Alle aan Klant geleverde Producten blijven eigendom van Knowledge Insight totdat Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Knowledge Insight uit hoofde van een Overeenkomst heeft voldaan. De eigendom van de aan Klant geleverde en te leveren Producten wordt tevens Knowledge Insight voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Klant. 

7.2. Indien Klant als wederverkoper optreedt, mag Klant de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Knowledge Insight doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

7.3. Klant zal op eerste verzoek van Knowledge Insight voldoende zekerheid stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Knowledge Insight. 

7.4. Klant dient Knowledge Insight terstond te berichten indien: (i) derden aanspraken of pogingen doen om onder Knowledge Insight´s eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden, (ii) (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Klant wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Klant wordt getroffen, en/of (iii) het faillissement van Klant wordt aangevraagd of Klant failliet wordt verklaard of, indien Klant een natuurlijk persoon is, hij wordt toegelaten tot de WSNP of een verzoek daartoe is ingediend. 

7.5. Klant geeft aan Knowledge Insight toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werk- en/of openingstijden van Klant) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen. 

7.6. Klant dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Knowledge Insight vallende Producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s te verzekeren en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Knowledge Insight ter inzage te geven. 

7.7. Zolang Knowledge Insight nog een eigendomsvoorbehoud op de Producten heeft, kan Klant de Producten niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren. 

7.8. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, wachtwoorden en codes), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door Klant, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht, dan wel op het moment dat Klant aan Knowledge Insight heeft verklaard dat de Producten ter beschikking van hem worden gehouden – ongeacht of Klant wel of niet het eigendom heeft overgedragen gekregen. 

7.9. Knowledge Insight kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Knowledge Insight onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Klant alle aan Knowledge Insight verschuldigde bedragen heeft betaald. 

 1. Termijnen 

8.1. Knowledge Insight spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Knowledge Insight genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Knowledge Insight niet en hebben steeds een indicatief karakter en gelden dus niet als fatale termijnen. 

8.2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Knowledge Insight en Klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 

8.3. In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Knowledge Insight wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant Knowledge Insight een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Knowledge Insight in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

8.4. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Knowledge Insight gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8.5. Knowledge Insight is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Klant zijn verplichtingen die voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst. 

 1. Wijziging & meerwerk 

9.1. Indien Knowledge Insight op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst en/of (separaat) overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Knowledge Insight. Knowledge Insight is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

9.2. Klant realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van (leverings)termijnen en (oplever)data. Door Knowledge Insight aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.  

9.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Knowledge Insight Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel. Klant wordt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van het meerwerk met de door Knowledge Insight aangegeven financiële gevolgen en eventuele aangepaste leveringstijd, tenzij Klant daartegen binnen vijf werkdagen na kennisneming van het meerwerk door Knowledge Insight schriftelijk bezwaar maakt. 

9.4. In geval de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigt en dit leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, laat dit onverlet de verplichting van Klant de door Knowledge Insight ter zake van de oorspronkelijke Overeenkomst reeds gemaakte kosten en gederfde winst aan haar te betalen. 

 1. Inschakeling derden 

10.1. Het staat Knowledge Insight steeds vrij voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en/of deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. derden in te schakelen. 

10.2. Bij het inschakelen van derden zal Knowledge Insight steeds zorgvuldig te werk gaan. Knowledge Insight is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Knowledge Insight gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat aan haar gegeven opdrachten van haar Klant de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens haar Klant te aanvaarden. 

 1. Uitvoering diensten 

11.1. Knowledge Insight zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Knowledge Insight worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Knowledge Insight uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

11.2. Knowledge Insight en Klant erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle in redelijkheid door Knowledge Insight gewenste medewerking verlenen, ook aan door Knowledge Insight ingehuurde derden. Hieronder word ook verstaan het verstrekken van toegang tot gebouwen en programmatuur van Klant. Gelet op de door Knowledge Insight te leveren Diensten en Producten is de Klant verplicht meteen wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres aan Knowledge Insight door te geven, bij gebreke waarvan Knowledge Insight geen aansprakelijkheid aanvaardt. 

11.3. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Knowledge Insight verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen, en specificaties. Indien de door Klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor Knowledge Insight kenbare onjuistheden bevatten, zal Knowledge Insight hierover navraag doen bij Klant. 

11.4. In verband met de continuïteit zal Klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Knowledge Insight als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door Klant gewenste doelstellingen. 

11.5 Klant draagt het risico van de selectie van de door Knowledge Insight te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Knowledge Insight dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Knowledge Insight niet bindend, behoudens indien door Knowledge Insight uitdrukkelijk anders is vermeld. 

11.6. Indien Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Knowledge Insight is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Knowledge Insight. 

11.8. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Klant vrijwaart Knowledge Insight voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Knowledge Insight, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Knowledge Insight ingezette medewerkers kenbaar maken. Knowledge Insight is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Knowledge Insight. 

11.9. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Knowledge Insight steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties. 

11.10. Knowledge Insight is niet gehouden bij de uitvoering van zijn Diensten aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Knowledge Insight. 

11.11. Indien Klant programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Knowledge Insight ter beschikking stelt, staat Klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Knowledge Insight nodig mocht hebben. 

11.12. Indien Klant weigert bestelde Producten af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Knowledge Insight gerechtigd deze Producten op te slaan voor rekening en risico van Klant. 

11.13. Klant garandeert dat de inhoud van de te verwerken materialen zoals: informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die zij Knowledge Insight verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten en voorts niet in strijd zijn met de wet (openbare orde en goede zeden), bij gebreke waarvan Knowledge Insight bevoegd is de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat Knowledge Insight op enige wijze schadeplichtig zal zijn. Klant vrijwaart Leverancier van eventuele aanspraken van derden terzake. 

11.14. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door de Knowledge Insight geleverde Producten en Diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures, omvattende het beveiligen van gegevens door middel van het maken van een back-up en adequaat systeembeheer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst. 

11.15 Klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze van en de tijdige beschikbaarheid van telecommunicatie- faciliteiten. Knowledge Insight is niet aansprakelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten. De aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken zijn uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Klant, tenzij door Producten door Knowledge Insight zijn geleverd en deze zaken ook onderwerp van de Overeenkomst zijn. Knowledge Insight zal desgevraagd aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware, netwerken en verbindingen niet aan de eisen van Knowledge Insight voldoen, is zij gerechtigd realisatie, installatie of configuratie van het systeem te weigeren. 

11.16 Op de door Knowledge Insight geleverde Producten aangebrachte merktekens, typeaanduidingen en serienummers mogen niet gewijzigd of verwijderd worden. 

11.17. Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Knowledge Insight geleverde Producten en/of verstrekte Diensten en de wijze waarop de resultaten van de Producten en Diensten worden ingezet, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers. 

11.18. Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 

 1. Aansprakelijkheid van Knowledge Insight 

12.1. De totale aansprakelijkheid van Knowledge Insight wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Knowledge Insight in het betreffende geval aan haar uitkeert. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van Knowledge Insight beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag van de totale factuurwaarde exclusief BTW verbandhoudende met uitvoering van de Overeenkomst waaruit de schadeveroorzakende gebeurtenis is voortgevloeid. Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs (totale factuurwaarde) gesteld op het totaal van de vergoedingen, exclusief BTW, voor één (1) jaar. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 1. redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Knowledge Insight aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden; 
 1. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Knowledge Insight op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; 
 1. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 
 1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

12.2. De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met: 

a. de factuurwaarde van de Producten en (resultaten) van Diensten die Klant behoudt of heeft behouden; 

b. de reeds aan Klant verleende crediteringen ter zake van de Overeenkomst. 

12.3. De aansprakelijkheid van Knowledge Insight voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Klant worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. 

12.4. De in artikel 12.1 en 12.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Knowledge Insight laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Knowledge Insight welke in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn beschreven onverlet. 

12.5. Klant vrijwaart Knowledge Insight voor alle aanspraken van derden wegens product-aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Knowledge Insight geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

12.6. Klant vrijwaart Knowledge Insight voor alle aanspraken van derden jegens haar, waaronder die betrekking hebben op rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de Overeenkomst door Knowledge Insight zijn gebruikt. 

12.7. Aansprakelijkheid van Knowledge Insight wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Knowledge Insight binnen veertien (14) dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Knowledge Insight ook na die termijn in de van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 

12.8. Klant vrijwaart Knowledge Insight voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Knowledge Insight geleverde Producten en/of Diensten) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Klant zou blijven indien de betreffende derde de Klant zou aanspreken. 

12.9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Knowledge Insight zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

12.10. Knowledge Insight is nimmer gehouden Producten gelijk aan Producten die onder eerder gesloten Overeenkomsten aan Klant zijn geleverd te leveren, doch zal Klant op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Producten indien de gevraagde Producten niet kunnen worden geleverd. 

 1. Overmacht 

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Knowledge Insight wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Knowledge Insight, (ii) het niet naar behoren nakomen van afspraken van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Knowledge Insight zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Knowledge Insight is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoringen, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme, (viii) ziekte van personeel en (ix) algemene vervoersproblemen. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn. 

 1. Service Level Agreement 

14.1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Knowledge Insight steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. 

14.2. Indien afspraken zijn gemaakt over een serviceniveau, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Knowledge Insight aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Knowledge Insight zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Klant te leveren tegenbewijs zal de door Knowledge Insight gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden. 

 1. Backup 

15.1. Indien de dienstverlening aan Klant op grond van de Overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van Klant omvat, zal Knowledge Insight met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Klant. Knowledge Insight zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Knowledge Insight gebruikelijke termijn van veertien (14) dagen. Knowledge Insight zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren. 

15.2. Knowledge Insight zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar backup-systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Knowledge Insight opgeslagen data te realiseren, maar Knowledge Insight biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid in dit artikel bepaalde.  

15.3. Klant erkent dat de beschikbaarheid van het internet en andere technische zaken de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de door Knowledge Insight geleverde backup-systemen en netwerken kunnen beïnvloeden. 

15.4. Knowledge Insight is gerechtigd het systeem (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Knowledge Insight te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant jegens Knowledge Insight ontstaat. Knowledge Insight zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Knowledge Insight is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

15.5 Het maken van reservekopieën (back-ups) is de verantwoordelijkheid van Klant, behoudens als zulks anders met Knowledge Insight is overeengekomen. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Knowledge Insight de laatste versie van eventuele in haar bezit zijnde reservekopieën niet eerder vernietigen dan na ommekomst van 2 weken na beëindiging van de Overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om bij beëindiging van de Overeenkomst tijdig te verzoeken om een reservekopie. 

15.6. Knowledge Insight zal zich inspannen om de door haar gebruikte back-up software up-to-date te houden. Klant erkent dat Knowledge Insight hierbij afhankelijk is van haar leverancier(s). Knowledge Insight is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering in de weg staat. 

15.7. Klant is en blijft zelf verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen. 

 1. Beëindiging 

16.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. 

16.2. Knowledge Insight kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd, indien Klant een natuurlijk persoon is en hij wordt toegelaten tot de WSNP of een verzoek daartoe is ingediend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Knowledge Insight zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar. 

16.3. Indien Klant op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 of 16.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Knowledge Insight ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Knowledge Insight voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

16.4. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in de Overeenkomst(en), dan wel in deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten 

17.1. Indien Knowledge Insight bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Knowledge Insight niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Knowledge Insight aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan. 

17.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan en/of geleverde Producten berusten uitsluitend bij Knowledge Insight, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V., de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet- verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. 

17.3. Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 

17.4. Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Knowledge Insight steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

17.5. Knowledge Insight vrijwaart Klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Knowledge Insight zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Knowledge Insight onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Knowledge Insight. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Knowledge Insight ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Knowledge Insight zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Knowledge Insight een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Knowledge Insight, indien mogelijk, zorg dragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten. 

17.6. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Knowledge Insight van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart Knowledge Insight tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

17.7. Knowledge Insight is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Klant is overeengekomen. 

 1. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en niet-overname beding 

18.1. Klant en Knowledge Insight dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Knowledge Insight indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Knowledge Insight. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. 

18.2. Klant erkent dat de van Knowledge Insight afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Knowledge Insight, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat. 

18.3. Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten door Knowledge Insight ingezette personeelsleden en hulppersonen direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die personeelsleden of hulppersonen anders dan via Knowledge Insight. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Klant aan Knowledge Insight een boete zijn verschuldigd ter hoogte van EUR 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro), onverminderd het recht van Knowledge Insight op volledige schadevergoeding. Klant zal in alle gevallen direct met Knowledge Insight contact opnemen indien zij voornemens is op enig moment personeel en/of hulppersonen van Knowledge Insight voor zich te laten werken. 

18.4. Behalve als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of als Knowledge Insight daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel, neemt Knowledge Insight geen kennis van data die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Knowledge Insight. 

 1. Privacy & beveiliging 

19.1. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Knowledge Insight relevant is, zal Klant Knowledge Insight desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

19.2. Klant vrijwaart Knowledge Insight voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor Klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Knowledge Insight toerekenbaar zijn. 

19.3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van Knowledge Insight door Klant worden verwerkt, ligt bij Klant. Klant staat er tegenover Knowledge Insight voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Knowledge Insight tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

19.4. Indien Knowledge Insight op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met wettelijk verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht. 

19.5. Indien Knowledge Insight als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, prestaties verricht voor Klant, dan is tevens hoofdstuk 2 ‘Standaardclausules voor verwerkingen’ van toepassing. 

19.6. Knowledge Insight treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens. 

19.7. Indien Knowledge Insight op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Knowledge Insight staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 

19.8. De door of vanwege Knowledge Insight aan Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Klant kenbaar worden gemaakt. Knowledge Insight is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. 

19.9. Knowledge Insight is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden. 

19.10. Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. 

19.11. Knowledge Insight kan aanwijzingen geven aan Klant met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien klant dergelijke aanwijzingen van Knowledge Insight of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Knowledge Insight niet aansprakelijk en vrijwaart Klant Knowledge Insight voor de schade die daardoor mocht ontstaan. 

19.12. Het is Knowledge Insight steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

 1. Hoofdelijkheid 

20.1. Indien twee of meer personen samen partij (Klant) bij de Overeenkomst zijn of door welke oorzaak dan ook (erfopvolging of anderszins) worden, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle in verband met de Overeenkomst door Klant verschuldigde prestaties. 

20.2. Ingeval Klant een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens Knowledge Insight hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Knowledge Insight op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is. 

 1. Overdracht & ondeelbaarheid 

21.1. Zonder de voorafgaande toestemming van Knowledge Insight is het Klant niet toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met Knowledge Insight of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen uitvoeren. 

21.2. Knowledge Insight is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden. 

21.3. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn één geheel en derhalve ondeelbaar. 

 1. Toepasselijk recht & geschillen 

22.1. De Overeenkomsten tussen Knowledge Insight en Klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

22.2. Alle geschillen welke tussen Knowledge Insight en Klant mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Knowledge Insight en Klant gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van rechtsmaatregelen tot zekerheidsstelling. 

 1. Standaardclausule voor verwerkingen 

De in dit hoofdstuk ‘Standaardclausules voor verwerkingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, van toepassing indien Knowledge Insight in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke(n) als (sub)verwerker (data processor) als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met praktische afspraken over verwerkingen in de Overeenkomst of een separate bijlage (bijvoorbeeld een Data Pro Statement) een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming (avg). 

 1. Algemeen 
 1. Knowledge Insight verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van Klant overeenkomstig de met Knowledge Insight overeengekomen schriftelijke instructies van Klant. 
 1. Klant, dan wel diens opdrachtgever, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, heeft de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastgesteld. 
 1. Knowledge Insight is verwerker in de zin van de AVG en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens. 
 1. Knowledge Insight geeft uitvoering aan de AVG zoals neergelegd indit hoofdstuk ‘Standaardclausules voor verwerkingen’ en in de Overeenkomst. Het is aan Klant om op basis van deze informatie te beoordelen of Knowledge Insight afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd. 
 1. Klant staat er tegenover Knowledge Insight voor in dat hij conform de AVG handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. 
 1. Klant is niet gerechtigd een door de toezichthouder aan hem opgelegde bestuurlijke boete op welke rechtsgrond dan ook op Knowledge Insight te verhalen. Onder ‘toezichthouder’ wordt in dit hoofdstuk (2) bedoeld een toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in de AVG.  
 1. Beveiliging 

24.1. Knowledge Insight treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in de Overeenkomst. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Knowledge Insight rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de aard van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die Knowledge Insight gezien het door hem beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten. 

24.2. Tenzij expliciet anders vermeld in de Overeenkomst is het product of de dienst van Knowledge Insight niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. 

24.3. Knowledge Insight streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Knowledge Insight beoogde gebruik van het product of de dienst. 

24.4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van Klant, rekening houdend met de in artikel 25.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau. 

24.5. Knowledge Insight kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Knowledge Insight zal belangrijke wijzigingen vastleggen en zal Klant waar relevant van die wijzigingen op de hoogtestellen. 

24.6. Klant kan Knowledge Insight verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Knowledge Insight is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Knowledge Insight kan de kosten verband houdende met de op verzoek van klant doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Klant. Pas nadat de door Klant gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen door partijen, heeft Knowledge Insight de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren. 

 1. Inbreuken in verband met persoonsgegevens 

25.1. Knowledge Insight staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Knowledge Insight een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt, zal hij Klant zonder onredelijke vertraging informeren. In de Overeenkomst is vastgelegd op welke wijze Knowledge Insight Klant informeert over inbreuken in verband met persoonsgegevens. Indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dan zal Knowledge Insight op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de contactpersoon bij Klant. 

25.2. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Klant, of diens opdrachtgever) om te beoordelen of de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarover Knowledge Insight heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de toezichthouder of betrokkene. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Klant of diens opdrachtgever). Knowledge Insight is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de toezichthouder en/of de betrokkene. 

25.3. Knowledge Insight zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Klant ten behoeve van een melding aan de toezichthouder of betrokkenen. 

25.4. Knowledge Insight kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Klant tegen zijn dan geldende tarieven. 

 1. Geheimhouding 

26.1. Knowledge Insight waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben. 

26.2. Knowledge Insight is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 

 1. Verplichtingen bij beëindiging 

27.1. Knowledge Insight zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Klant ontvangen persoonsgegevens binnen de in de Overeenkomst opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan Klant. 

27.2. Knowledge Insight kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in het vorige lid gestelde in rekening brengen bij Klant. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in de Overeenkomst. 

27.3. Het bepaalde in artikel 28.1 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de persoonsgegevens door Knowledge Insight belet. In een dergelijk geval zal Knowledge Insight de persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 28.1 geldt eveneens niet indien Knowledge Insight verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is ten aanzien van de persoonsgegevens. 

 1. Rechten betrokkenen, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en auditrechten 

28.1. Knowledge Insight zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Klant die verband houden met bij Klant door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien Knowledge Insight direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Klant. 

28.2. Indien Klant daartoe volgens de AVG verplicht is, zal Knowledge Insight na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daaropvolgende voorafgaande raadpleging. 

28.3. Knowledge Insight zal op verzoek van Klant alle informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in de Overeenkomst gemaakte afspraken met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een geldig Data Pro Certificate of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat, een door een onafhankelijke deskundige in opdracht van Knowledge Insight opgesteld auditrapport (Third Party Memorandum) of door middel van andere door hem te verstrekken informatie. Indien Klant desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform de Overeenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige, die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Klant hiernaar een audit laten uitvoeren. Knowledge Insight heeft het recht een deskundige te weigeren indien deze volgens leverancier diens concurrentiepositie aantast. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in de Overeenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Klant dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Knowledge Insight heeft op grond van de Overeenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Knowledge Insight verstrekken. Knowledge Insight kan een deskundige, audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen. 

28.4. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Knowledge Insight zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert en het beoogd gebruik van het product of de dienst. 

28.5. Knowledge Insight heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij klant. 

 1. Subverwerkers 

29.1. Knowledge Insight heeft in de Overeenkomst vermeld of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) leverancier inschakelt bij de verwerking van persoonsgegevens. 

29.2. Klant geeft toestemming aan Knowledge Insight om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

29.3. Knowledge Insight zal Klant informeren over een wijziging in de door de Knowledge Insight ingeschakelde derde partijen. Klant heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Knowledge Insight. 

 1. Software-as-a-Service (SaaS) 
 1. Uitvoering SaaS-dienst 

30.1. Onder “SaaS-diensten” wordt verstaan: het ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan Klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan Klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. 

30.2. Knowledge Insight verricht de SaaS-diens in opdracht van Klant. Klant mag de SaaS-dienst uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het door Knowledge Insight beoogde gebruik. Het staat Klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Knowledge Insight verleende Diensten op het gebied van SaaS, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

30.3. Indien Knowledge Insight op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht. 

30.4. Knowledge Insight kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen substantieel zijn en een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal Knowledge Insight Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten. De kosten van deze verandering komen voor rekening van Klant. In dat geval kan Klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Knowledge Insight de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt. 

30.5. Knowledge Insight kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Knowledge Insight is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 

30.6. Knowledge Insight kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Knowledge Insight zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden. 

30.7. Knowledge Insight is nimmer gehouden Klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan Klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur. 

30.8. Bij gebreke van nadere afspraken hieromtrent zal klant de SaaS-dienst zelf nader inrichten, configureren, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en, indien nodig, de gebruikte apparatuur en gebruikersomgeving aanpassen. 

 1. Garantie 

31.1. Knowledge Insight staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Knowledge Insight zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 36.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Knowledge Insight zelf is ontwikkeld ende desbetreffende gebreken door Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Knowledge Insight zijn gemeld. Knowledge Insight kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Knowledge Insight staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Knowledge Insight is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Knowledge Insight is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van Klant is ontwikkeld, kan Knowledge Insight volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Klant in rekening brengen. 

31.2. Klant zal op basis van de door Knowledge Insight verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Knowledge Insight verklaart zich bereid om op verzoek van Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door Klant te nemen maatregelen, tegen door Knowledge Insight te stellen (financiële) voorwaarden. Knowledge Insight is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 

31.3. Knowledge Insight staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. 

 1. Aanvang van de dienstverlening & vergoeding 

32.1. Uitvoering van de door Knowledge Insight te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de Overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten. 

32.2. Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de Overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Knowledge Insight verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd. 

 1. Programmatuur 
 1. Gebruiksrecht & gebruiksbepalingen 

33.1. Knowledge Insight stelt aan Klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen de ‘programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet- verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. 

33.2. De verplichting tot ter beschikking stelling door Knowledge Insight en het gebruiksrecht van Klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Klant strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

33.3. Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. 

33.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is Klant gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken. 

33.5. Knowledge Insight kan verlangen dat Klant de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat Klant bij Knowledge Insight, diens toeleverancier(s) of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. Knowledge Insight is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

33.6. Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van Software-as-a-Service of ‘outsourcing’. 

33.7. Het is Klant nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking aan een derde te stellen. Evenmin zal Klant een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. 

33.8. Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Knowledge Insight uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van Knowledge Insight toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Knowledge Insight zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 

33.9. Partijen houden het ervoor dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst in de zin van artikel 7:1 Burgerlijk Wetboek wordt beschouwd. 

33.10. Knowledge Insight is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Knowledge Insight gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Knowledge Insight verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat. 

 1. Aflevering & installatie 
 1. Knowledge Insight zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Knowledge Insight te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan Klant voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt, ter keuze van Knowledge Insight, in papieren dan wel digitale vorm in een door Knowledge Insight bepaalde taal aan Klant verstrekt. 
 1. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Knowledge Insight de programmatuur bij Klant installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal Klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 
 1. Acceptatie 

35.1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Knowledge Insight op grond van de garantieregeling van artikel 40. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Knowledge Insight uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Klant. 

35.2. Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 36.3 tot en met 36.10 van toepassing. 

35.3. Daar waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Knowledge Insight schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Knowledge Insight heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. 

35.4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Knowledge Insight uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de test-periode is Klant niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren. 

35.5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Klant verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Knowledge Insight schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerk-programmatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. 

35.6. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: 

a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel 

b. indien Knowledge Insight vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 36.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 36.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel 

c. indien Klant enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming. 

35.7. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal Klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Knowledge Insight rapporteren. Knowledge Insight zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Knowledge Insight gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen. 

35.8. Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Knowledge Insight om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 40 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces. 

35.9. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel. 

35.10. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Knowledge Insight gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door Knowledge Insight is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van Klant op grond van artikel 36.8 betreffende kleine gebreken en artikel 40 betreffende de garantie. 

 1. Beschikbaarstelling 

36.1. Knowledge Insight zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking stellen. 

36.2. Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Knowledge Insight retourneren. Indien is overeengekomen dat Klant bij het einde van de Overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging Knowledge Insight onverwijld schriftelijk melding maken. Knowledge Insight is bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Klant gewenste dataconversie. 

 1. Gebruiksrechtvergoeding 

De voor het recht tot gebruik door Klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip: 

 1. indien partijen niet zijn overeengekomen dat Knowledge Insight zorg draagt voor installatie van de programmatuur: 
 1. bij aflevering van de programmatuur, of 
 1. ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrecht- termijn; 

ii. indien partijen zijn overeengekomen dat Knowledge Insight zorg draagt voor installatie van de programmatuur: 

 1. bij voltooiing van die installatie, of 
 1. ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn. 
 1. Wijzigingen in de programmatuur 

Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is Klant niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knowledge Insight. Knowledge Insight is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Klant door derden – al dan niet met toestemming van Knowledge Insight aangebrachte wijzigingen. 

 1. Garantie 

39.1. Knowledge Insight zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie (3) maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Knowledge Insight zijn gemeld. Knowledge Insight staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Knowledge Insight garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Knowledge Insight volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. 

39.2. Knowledge Insight kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Knowledge Insight toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke toestemming van Knowledge Insight wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. 

39.3. Herstel van fouten geschiedt op een door Knowledge Insight te bepalen locatie en wijze. Knowledge Insight is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. 

39.4. Knowledge Insight is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 

39.5. Knowledge Insight heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 40.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld. 

 1. Programmatuur van toeleveranciers 

40.1. Indien en voor zover Knowledge Insight programmatuur van derden aan Klant ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die programmatuur, de (licentie)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding  tussen Knowledge Insight en Klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V., mits de toepasselijkheid van de (licentie)voorwaarden van die derden door Knowledge Insight schriftelijk aan Klant is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan Klant geen beroep toe op een nalaten van Knowledge Insight om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 Burgerlijk Wetboek. 

40.2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en Knowledge Insight om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. onverkort, met uitzondering van het bepaalde in artikel 40. 

 1. Ontwikkeling programmatuur & websites 
 1. Specificaties en ontwikkeling van programmatuur en/of websites 

41.1. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan Knowledge Insight zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. 

41.2. Knowledge Insight zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met Klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Knowledge Insight verlangen dat Klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. 

41.3. Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op interactieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking tot de specificaties die voor de volgende fase van de volgende deelontwikkeling gelden. Klant aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorgdragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van Klant gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Klant waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van Klant conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Knowledge Insight gerechtigd doch niet verplicht de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen. 

41.4. Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals bedoeld in artikel 42.3, dan is het bepaalde in artikel 36.1 en artikel 36.4 tot en met 36.8 niet van toepassing. Klant aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Knowledge Insight is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

41.5. Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal Knowledge Insight de ontwerp- en/of ontwikkel werkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de Overeenkomst aanvangen. 

41.6. Desgevraagd zal Klant Knowledge Insight in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van Klant te verrichten. 

41.7. In de prestatieverplichtingen van Knowledge Insight ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

41.8. In de prestatieverplichtingen van Knowledge Insight zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Knowledge Insight tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Knowledge Insight verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Knowledge Insight in rekening gebracht. 

 1. Aflevering installaties & acceptatie 

42.1. Het bepaalde in artikel 35 inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing. 

42.2. Tenzij Knowledge Insight op grond van de Overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van Klant zal ‘hosten’, zal Knowledge Insight de website op een door haar te bepalen informatiedrager en in een door haar te bepalen vorm aan Klant afleveren dan wel online aan Klant voor aflevering beschikbaar stellen. 

42.3. Het bepaalde in artikel 36 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden Knowledge Insight B.V. inzake acceptatie is van overeenkomstige toepassing. 

 1. Gebruiksrecht 
 1. Knowledge Insight stelt de in opdracht van Klant ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Klant ter beschikking. 
 1. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval Klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen. 
 1. Knowledge Insight is niet gehouden tot ter beschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken. 
 1. Het bepaalde in artikel 34 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toe- passing. 
 1. Vergoeding 

44.1. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. 

44.2. In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd van de Overeenkomst begrepen. 

44.3. In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door Klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan. 

 1. Garantie 

45.1. Het bepaalde in artikel 40 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing. 

45.2. Knowledge Insight staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde programmatuur en/of website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Knowledge Insight staat er evenmin voor in dat de programmatuur en/of website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur. 

 1. Onderhoud van programmatuur & support 
 1. Onderhoudsdiensten 

46.1. Indien overeengekomen, verricht Knowledge Insight onderhoud met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in de zin van artikel 36.3 en – zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen – het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 48. 

46.2. Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Knowledge Insight zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Knowledge Insight op de door Knowledge Insight te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. Knowledge Insight is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerde programmatuur, dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 

46.3. Het bepaalde in de artikelen 40.3 en 40.4 is van overeenkomstige toepassing. 

46.4. Indien Knowledge Insight het onderhoud online verricht, zal Klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten. 

46.5. Klant zal alle door Knowledge Insight verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data. 

46.6. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Knowledge Insight zelf aan Klant is geleverd, zal Klant, indien Knowledge Insight dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, changelogs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent Knowledge Insight het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. 

46.7. Het onderhoud door Knowledge Insight laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Klant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Klant zal zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 

 1. Nieuwe versies van programmatuur 

47.1. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de ter beschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Knowledge Insight. 

47.2. Drie (3) maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Knowledge Insight niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. 

47.3. Knowledge Insight kan verlangen dat voor de ter beschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit Klant een nadere schriftelijke overeenkomst met Knowledge Insight aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Knowledge Insight kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Knowledge Insight is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 

47.4. Knowledge Insight kan van Klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur. 

 1. Supportdiensten 

48.1. Indien de Diensten van Knowledge Insight op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning (support) omvat, hoe ook genaamd, zal Knowledge Insight telefonisch en/of per e-mail en/of op locatie adviseren over het gebruik en het functioneren van de – al dan niet in de Overeenkomst genoemde – software en/of hardware waarvoor door de Klant om ondersteuning is gevraagd. Knowledge Insight kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Knowledge Insight zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Knowledge Insight staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Knowledge Insight, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

48.2. Indien de Diensten van Knowledge Insight op grond van de Overeenkomst tevens het verlenen van één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de Overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is Klant gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de programmatuur. Knowledge Insight staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen. 

48.3. Het onderhoud en de andere overeengekomen Diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 1. Vergoeding 

49.1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de Overeenkomst vastgelegde Diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens achteraf per kalendermaand verschuldigd. 

49.2. Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de andere in de Overeenkomst vastgelegde Diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. De vergoeding voor onderhoud en andere Diensten is verschuldigd ongeacht of Klant de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning. 

 1. Advisering & consultancy 
 1. Uitvoering advies & consultancydiensten 

50.1. De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Klant verstrekt en de medewerking van Klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Knowledge Insight zich daarom niet tevoren verbinden aan een door- looptijd van de opdracht. 

50.2. De Diensten van Knowledge Insight worden uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Knowledge Insight, tenzij schriftelijk nadrukkelijk ander is overeengekomen. 

50.3. Het gebruik dat Klant maakt van een door Knowledge Insight afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht, berust geheel bij Klant, onverminderd het recht van Knowledge Insight met alle middelen tegenbewijs te leveren. 

Knowledge Insight offers frontline workers situational information, work orders, inspection processes and training material improving safety and productivity.